Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

i-TES > Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy > Hlubinné doly (Hlubinná těžba) > Těžní stroje bubnové | INCO engineering, s.r.o.

Výrobky a služby kategorie



Nezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Těžní stroje bubnové

                                  

 

 

 

 

Projektování, montáže, výroba a dodávka těžních strojů a zařízení pro vertikální dopravu v hlubinných dolech. Nabízíme těžní stroje s třecím kotoučem, systémy důlní signalizace, komunikační systémy z dopravních nádob, klece, vyrovnávače tahů lan, automatické plnící a výsypné stanice skipů.

 

 

Registrovat společnost >>>

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

INCO engineering, s.r.o.
Sídlo:

Praha 3, Sladkovského nám. 312/2, PSČ 13000

Česká republika

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

 

INCO engineering, s.r.o.

INCO engineering, s.r.o. není registrovanou společností portálu i-TES...

 

Jedná se převážně o těžní stroje dvoububnové s pevným a volným bubnem, ale rovněž o těžní stroje méně užívaných koncepcí jako jsou např. těžní stroje jednobubnové či stroje dvoububnové s oběma volnými bubny. Dvoububnové těžní stroje jsou určeny převážně pro dvojčinnou případně jednočinnou těžbu, dopravu osob a materiálu z více těžních pater dolu. Používají se pro menší, střední i velké hloubky a obvyklý je u nich provoz klecový, méně často též skipový. Jsou vyráběny v širokém rozpětí velikostí a výkonů pro užitečná zatížení od 4000 kg do 25000 kg s dopravními rychlostmi až 16 m/s.
 
 

Jejich předností je možnost překládání dopravních nádob (po rozpojení bubnů) na různá těžní patra. 

Jsou vyráběny stroje o jmenovitém průměru navíjecích bubnů od 2500 mm do 6500 mm, které jsou převážně určeny k zástavbě v pozemních případně podzemních strojovnách. Všechny bubnové těžní stroje mohou být vybaveny pro plně automatický provoz v režimu těžby.

Pohon je řešen ve většině případů jako jednomotorový, v případě vysokých instalovaných výkonů či dvoumotorový, přičemž jsou instalovány výkony v širokém rozpětí od 250 kW do 11000 kW (2 x 5500 kW). S výjimkou nižších výkonových hladin, u kterých je pohon realizován asynchronním motorem s převodovkou a řízení je pomocí frekvenčního měniče, se vesměs jedná o pohony stejnosměrnými pomaluběžnými motory, které jsou napájeny tyristorovým měničem s digitálním regulátorem

 

Mechanická část dvoububnových těžních strojů zahrnuje:

●          navíjecí bubny o jmenovitém průměru 2,5 ÷ 6,5 m a navíjecí šířce od 0,9 ÷ 3,2 m
●          hlavní hřídel uložený ve valivých případně kluzných ložiskách (na přání zákazníka)
●          elektrohydraulicky (elektropneumaticky) ovládanou spojku volného bubnu
●          převodovou skříň – pouze u asynchronních pohonů (cca do 1500 kW),
●          torzně pružnou spojku VPS – pouze u asynchronních pohonů
●          brzdové stojany osazené diskovými brzdovými jednotkami (alternativně – na přání – mechanizmus
            pneumaticky ovládaných čelisťových brzd působících na brzdové pásnice bubnů)
●          hydraulický rozvod (alternativně – v případě čelisťových brzd – pneumatický rozvod včetně
            záložního kompresoru),
●          elektrohydraulický systém pro napájení a řízení brzdových jednotek (alternativně – v případě čelisťových brzd
            – elektropneumatický mikroprocesorově řízený brzdový systém Sistonik PR6B)
●          elektrohydraulický systém pro mazání hlavních ložisek
●          pohony čidel,
●          rámy kryty a kotvení,
●          klimatizovanou kabinu strojníka pro umístění ovládacího pultu.

 

Elektrická část dvoububnových těžních strojů je v případě DC pohonu tvořena:

●          pomaluběžným stejnosměrným motorem,
●          rozváděčem vysokého napětí +VN,
●          měničovým transformátorem,
●          transformátorem buzení,
●          rychlovypínačem a tlumivkou,
●          tyristorovým měničem s regulační a měničovou sestavou,
●          rozváděčem +RM pomocných pohonů,
●          rozváděčem +RA pro řízení a zabezpečení
●          rozváděčem +RB2 elektrické části elektrohydraulického brzdového systému
●          ovládacím pultem strojníka +RT s digitálním hloubkoměrem, ovládacími a kontrolními prvky a centrálním
●          systémem vizualizace provozních a poruchových stavů (v klimatizované kabině).

 

Elektrická část dvoububnových těžních strojů je v případě AC pohonu tvořena:

●          asynchronním motorem pohonu (cca do 1500 kW),
●          rozváděčem pro regulaci pohonu s čtyřkvadrantovým frekvenčním měničem, rekuperační jednotkou a
            síťovým filtrem,
●          rozváděčem +RA pro řízení a zabezpečení obsahujíc sestavu programovatelných automatů a další vybavení,
●          ovládacím pultem strojníka +RT s digitálním hloubkoměrem, ovládacími a kontrolními prvky a centrálním
            systémem vizualizace provozních a poruchových stavů (v klimatizované kabině).

 

Mechanická část

Všechny vyráběné jedno či dvoububnové těžní stroje mají podobné konstrukční řešení mechanické části a rovněž zásady projekce a konstrukce, jakož i přípravy a vlastní technologie výroby jsou obdobné. Na počátku je funkce navrhovaného stroje testována s pomocí matematického modelu těžního stroje, který firma vyvinula pro svoji potřebu a na kterém lze ověřit správnost navržené koncepce a chování projektovaného těžního zařízení v jednotlivých provozních i havarijních režimech (rozjezdy, brždění, pojistné brždění v nejnepříznivějších případech, přetrh těžního lana apod). 

Navíjecí bubny jsou projektovány jako dělené svařované konstrukce. Sváření je prováděno v ochranné atmosféře a všechny svařence jsou po sváření žíhány za účelem odstranění vnitřního pnutí a jsou podrobeny rozsáhlým defektoskopickým zkouškám, kterými je prokazována jakost svarů. Shoda mechanických vlastností a chemického složení materiálu předepsaného konstrukční dokumentací a materiálu použitého k výrobě je prokazována materiálovými atesty a defektoskopickými zkouškami, které stvrdí homogenitu materiálu a vyloučí skryté vady. Činné plochy navíjecích bubnů jsou obloženy alkamidovými bloky, do kterých je vysoustružena šroubovice pro lano.  Pro plynulý přechod mezi navinutými vrstvami těžního lana jsou bubny vybaveny naváděcími klíny.
Pro aretaci volného bubnu slouží zubová spojka jejíž elektrohydraulický (alternativně elektropneumatický) pohon je dálkově ovládán ze stanoviště strojníka. Mechanizmus spojky je osazen čidly, která kontrolují stav (polohu) spojky a jsou zavedena do systému zabezpečení stroje.

Brzdové disky jsou konstrukčně řešeny s ohledem na technologii výroby a zejména s ohledem na nejvyšší provozní oteplení jako dělené, přičemž každý z disků se skládá z šesti, nebo u menších průměrů ze čtyř segmentů. Segmenty jsou přišroubovány k zesíleným bočnicím navíjecích bubnů pomocí obdobné technologie jako u spojení polovin navíjecích bubnů (hydraulicky dotahované šrouby s definovaným axiálním předpětím). Vzájemná poloha jednotlivých segmentů je stabilizována pomocí zámků typu pero-drážka. Ke každému brzdovému disku jsou při montáži instalována čidla kontrolující samočinně velikost jeho axiální házivosti. Tato čidla signalizují případné vybočení disku resp. jeho segmentu. Kromě toho je každý disk osazen infračerveným senzorem, který kontroluje případné přehřátí disku nad dovolenou mez. V případě, že jsou u stroje použity čelisťové pneumaticky ovládané brzdy (na přání zákazníka), jsou navíjecí bubny opatřeny brzdnými pásnicemi přivařenými k plášti bubnu.

      Hlavní hřídele jsou vyráběny jako tvarové, s připojovacími přírubami. Pro připojení rotoru motoru je užíváno přírubového spojení, nebo častěji jsou rotory letmo uloženy přímo na hlavní hřídeli. Ložisková uložení jsou u ve velké většiny strojů valivá a to obvykle dvouřadá soudečková naklápěcí. Jejich mazaní je zajišťováno pomocí autonomního mikroprocesorově řízeného systému řady Tribonic III. V případě přání zákazníka (rovněž u modernizací a rekonstrukcí starších strojů) jsou používána osvědčená kluzná ložiska s dvojdílnou nebo čtyřdílnou ložiskovou pánví mazaná oběhově olejem prostřednictvím autonomního systému mazání Tribonik MKL. Stojany ložisek jsou osazeny tlakovými případně průtokovými čidly a teploměry s dálkovou signalizací a mezním kontaktem. Uložení volného bubnu na hlavním hřídeli je realizováno pomocí kluzných pouzder mazaných tukovou náplní. 

Brzdové ústrojí je tvořeno modulárními diskovými brzdovými jednotkami, které jsou v potřebném počtu umístěny na brzdových stojanech a působí většinou na dva brzdové disky. Řízení jejich brzdné síly je hydraulické a je zajišťováno některým elektrohydraulickým brzdovým systémem z typové řady: HR9K, HR13K (s konstantním brzdným momentem v režimu pojistné brzdy), Frenomatic HR11K, Reprimatic HR17K. Poslední dva jmenované typy zajišťují díky pokročilé hydraulice a elektronice v režimu pojistné brzdy konstantní zpoždění. Elektrohydraulické systémy pro napájení a řízení brzdových jednotek jsou uvedeny na samostatném katalogovém listu včetně užívaných brzdových jednotek. V případě, že je stroj na přání zákazníka projektován a dodáván s čelisťovými brzdami, je jejich ovládání pneumatické (v kombinaci s gravitační pojistnou brzdou). V takovém případě je napájení a řízení brzdové soustavy zajišťováno elektropneumatickým systémem Sistonik PR6B (viz samostatný katalogový list). Tento moderní mikroprocesorově řízený elektropneumatický systém nachází široké a úspěšné uplatnění u modernizací a rekonstrukcí starších těžních strojů, které jsou stále častěji žádány.

 

Elektrická část strojů s DC pohonem  (od 750 kW do 2 x 5500 kW)

Pro napájení stejnosměrného motoru je použito měničové zařízení v dvanáctipulzním reverzačním spojení pro kotvu stejnosměrného motoru (měničová sestava VARIANT) s nereverzačním šestipulzním měničem (měničová a regulační sestava MODULEX) pro buzení stejnosměrného motoru.

Měniče pro kotevní obvody motorů jsou řešeny ve stavebnicovém uspořádání VARIANT umožňující  v případě potřeby rychlou výměnu součástkových bloků. Součástkový blok obsahuje polovodičový prvek (tyristor) v pastilkovém provedení s chladiči na principu tepelných trubic, pojistky pro jištění tyristorů, signalizační obvody indikující provozní stav tyristorů a převodníky zapínacích impulsů. Součástkové bloky jsou ve skříních VARIANT uspořádány do pater po třech blocích. Jedno patro tak obsahuje kompletní třífázový můstek. Chlazení součástkových bloků je zajištěno ventilátorem umístěným na vrchní straně skříně. Chladící vzduch je nasáván zadní stěnou skříně přes vstupní filtr, profukován přes chladící žebra tepelných trubic součástkových bloků a vyfukován ventilátorem horní stranou nad sestavu. Zadní části sestavy VARIANT je přístupná po otevření zadních dveří se vstupním filtrem vzduchu. V tomto prostoru jsou umístěny pasovinové silnoproudé rozvody se snímači proudu. Spodní část předních dveří kryje prostor s pomocnými přístroji (jističe, zdroje, svorkovnice) a odděluje prostor od obvodů silového napájení měniče. 

Měniče pro budící obvody stejnosměrných motorů jsou řešeny ve stavebnicovém uspořádání MODULEX. Sestavy obsahují stavebnicový součástkový blok s měničem buzení vytvořený z bezpotenciálových tyristorových modulů včetně přepěťové ochrany, snímačů proudu, převodníků zapínacích impulsů a ochranných pojistek. Chlazení součástkového bloku je vzduchové vlastním ventilátorem umístěným uvnitř skříně. Nasávání chladícího vzduchu je zadní stěnou přes vstupní filtr a vyfukování chladícího vzduchu je přes mřížku umístěnou ve spodní části předních dveří. Dále měničová sestava MODULEX obsahuje mikroprocesorový regulátor EMADYN včetně software zajišťující všechny potřebné funkce pohonu. Součástí funkce regulátoru je i ovládání primárních VN vypínačů napájecích transformátorů jednotlivých pohonů. Mikroprocesorový regulátor EMADYN je přizpůsoben pro externí komunikaci s nadřazeným řídícím systémem pomocí sériové linky RS485, protokol MODBUS. Pomocí této komunikace lze řídit mikroprocesorový regulátor EMADYN z nadřazeného řídícího systému těžního stroje, případně odečítat vybrané parametry pro „statistiku“ těžního procesu. Mikroprocesorový regulátor EMADYN je vybaven interním blokem pro funkci „post-mort“ zajišťující cyklické snímání nastavených parametrů pro diagnostiku (analýzu) poruchových dějů. Součástí dodávky mikroprocesorového regulátoru EMADYN je též simulační program SIMPA umožňující plné ovládání regulátoru z PC. Na předních dveřích měničové a regulační sestavy MODULEX je umístěn ovládací panel s ovladači a signálkami pro základní ovládání pohonu. Kromě varianty reverzace v kotevním obvodu je možno dodat rovněž reverzaci v buzení.

Ostatní komponenty jednotlivých pohonů – napájecí transformátory pro kotevní měniče, stejnosměrné vzduchové tlumivky, stejnosměrné rychlovypínače – jsou bez krytů (krytí IP00) ve vnitřním provedení se vzduchovým přirozeným chlazením. Napájecí transformátory pro měniče buzení jsou v krytu (krytí IP23) ve vnitřním provedení se vzduchovým přirozeným chlazením.

Součástí dodávky je VN rozváděč o pěti polích z nichž třetí pole je vybaveno pro připojení filtračně-kompenzačního zařízení. Samo filtračně-kompenzační zařízení součástí dodávky těžního stroje není, ale je možno je dodat na zvláštní objednávku.
Nadřazené řízení těžního stroje stejně jako řízení hydraulického brzdového systému a řízení systému mazání ložisek je realizováno sestavou čtyř mikroprocesorových řídících systémů (produkce Allen Bradley, alternativně Tecomat), které jsou vzájemně propojeny zdvojenou redundantní sítí. To umožňuje jednotlivým řídícím  systémům výměnu a sdílení vybraných parametrů a současně je tím zajištěna velmi vysoká úroveň systému zabezpečení těžního stroje. Ovládací pult strojníka je vybaven digitálním hloubkoměrem a rychloměrem, joystikovým ovládáním brzd a pohonu a kromě dalších kontrolních a ovládacích prvků má zabudovány dva velkoplošné dotykově ovládané displeje sloužící pro vizualizaci provozních a poruchových stavů. Pult strojníka je umístěn v hlukově a tepelně izolované kabině s integrovaným systémem klimatizace.

 

Součástí dodávky je VN rozváděč o pěti polích z nichž třetí pole je vybaveno pro připojení filtračně-kompenzačního zařízení. Samo filtračně-kompenzační zařízení součástí dodávky těžního stroje není, ale je možno je dodat na zvláštní objednávku.

Nadřazené řízení těžního stroje stejně jako řízení hydraulického brzdového systému a řízení systému mazání ložisek je realizováno sestavou čtyř mikroprocesorových řídících systémů (produkce Allen Bradley, alternativně Tecomat), které jsou vzájemně propojeny zdvojenou redundantní sítí. To umožňuje jednotlivým řídícím  systémům výměnu a sdílení vybraných parametrů a současně je tím zajištěna velmi vysoká úroveň systému zabezpečení těžního stroje. Ovládací pult strojníka je vybaven digitálním hloubkoměrem a rychloměrem, joystikovým ovládáním brzd a pohonu a kromě dalších kontrolních a ovládacích prvků má zabudovány dva velkoplošné dotykově ovládané displeje sloužící pro vizualizaci provozních a poruchových stavů. Pult strojníka je umístěn v hlukově a tepelně izolované kabině s integrovaným systémem klimatizace.

 

část strojů s DC pohonem  (od 750 kW do 2 x 5500 kW)

Pro napájení stejnosměrného motoru je použito měničové zařízení v dvanáctipulzním reverzačním spojení pro kotvu stejnosměrného motoru (měničová sestava VARIANT) s nereverzačním šestipulzním měničem (měničová a regulační sestava MODULEX) pro buzení stejnosměrného. motoru.

  3  

1

      Měniče pro kotevní obvody motorů jsou řešeny ve stavebnicovém uspořádání VARIANT umožňující  v případě potřeby rychlou výměnu součástkových bloků. Součástkový blok obsahuje polovodičový prvek (tyristor) v pastilkovém provedení s chladiči na principu tepelných trubic, pojistky pro jištění tyristorů, signalizační obvody indikující provozní stav tyristorů a převodníky zapínacích impulsů. Součástkové bloky jsou ve skříních VARIANT uspořádány do pater po třech blocích. Jedno patro tak obsahuje kompletní třífázový můstek. Chlazení součástkových bloků je zajištěno ventilátorem umístěným na vrchní straně skříně. Chladící vzduch je nasáván zadní stěnou skříně přes vstupní filtr, profukován přes chladící žebra tepelných trubic součástkových bloků a vyfukován ventilátorem horní stranou nad sestavu. Zadní části sestavy VARIANT je přístupná po otevření zadních dveří se vstupním filtrem vzduchu. V tomto prostoru jsou umístěny pasovinové silnoproudé rozvody se snímači proudu. Spodní část předních dveří kryje prostor s pomocnými přístroji (jističe, zdroje, svorkovnice) a odděluje prostor od obvodů silového napájení měniče.

      Měniče pro budící obvody stejnosměrných motorů jsou řešeny ve stavebnicovém uspořádání MODULEX. Sestavy obsahují stavebnicový součástkový blok s měničem buzení vytvořený z bezpotenciálových tyristorových modulů včetně přepěťové ochrany, snímačů proudu, převodníků zapínacích impulsů a ochranných pojistek. Chlazení součástkového bloku je

vzduchové vlastním ventilátorem umístěným uvnitř skříně. Nasávání chladícího vzduchu je zadní stěnou přes vstupní filtr a vyfukování chladícího vzduchu je přes mřížku umístěnou ve spodní části předních dveří. Dále měničová sestava MODULEX obsahuje mikroprocesorový regulátor EMADYN včetně software zajišťující všechny potřebné funkce pohonu. Součástí funkce regulátoru je i ovládání primárních vn vypínačů napájecích transformátorů jednotlivých pohonů. Mikroprocesorový regulátor EMADYN je přizpůsoben pro externí komunikaci s nadřazeným řídícím systémem pomocí sériové linky RS485, protokol MODBUS. Pomocí této komunikace lze řídit mikroprocesorový regulátor EMADYN z nadřazeného řídícího systému těžního stroje, případně odečítat vybrané parametry pro „statistiku“ těžního procesu. Mikroprocesorový regulátor EMADYN je vybaven interním blokem pro funkci „post-mort“ zajišťující cyklické snímání nastavených parametrů pro diagnostiku (analýzu) poruchových dějů. Součástí dodávky mikroprocesorového regulátoru EMADYN je též simulační program SIMPA umožňující plné ovládání regulátoru z PC. Na předních dveřích měničové a regulační sestavy MODULEX je umístěn ovládací panel s ovladači a signálkami pro základní ovládání pohonu. Kromě varianty reverzace v kotevním obvodu je možno dodat rovněž reverzaci v buzení.

 

Ostatní komponenty jednotlivých pohonů – napájecí transformátory pro kotevní měniče, stejnosměrné vzduchové tlumivky, stejnosměrné rychlovypínače – jsou bez krytů (krytí IP00) ve vnitřním provedení se vzduchovým přirozeným chlazením. Napájecí transformátory pro měniče buzení jsou v krytu (krytí IP23) ve vnitřním provedení se vzduchovým přirozeným chlazením.

Součástí dodávky je VN rozváděč o pěti polích z nichž třetí pole je vybaveno pro připojení filtračně-kompenzačního zařízení. Samo filtračně-kompenzační zařízení součástí dodávky těžního stroje není, ale je možno je dodat na zvláštní objednávku.

Nadřazené řízení těžního stroje stejně jako řízení hydraulického brzdového systému a řízení systému mazání ložisek je realizováno sestavou čtyř mikroprocesorových řídících systémů (produkce Allen Bradley, alternativně Tecomat), které jsou vzájemně propojeny zdvojenou redundantní sítí. To umožňuje jednotlivým řídícím  systémům výměnu a sdílení vybraných parametrů a současně je tím zajištěna velmi vysoká úroveň systému zabezpečení těžního stroje. Ovládací pult strojníka je vybaven digitálním hloubkoměrem a rychloměrem, joystikovým ovládáním brzd a pohonu a kromě dalších kontrolních a ovládacích prvků má zabudovány dva velkoplošné dotykově ovládané displeje sloužící pro vizualizaci provozních a poruchových stavů. Pult strojníka je umístěn v hlukově a tepelně izolované kabině s integrovaným systémem klimatizace.
2


Zdroj dat
http://www.inco-p.cz/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion