Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Těžba a příprava surovin, materiálů a polotovarů i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Těžba a příprava surovin, materiálů a polotovarů

i-TES > Těžba a příprava surovin, materiálů a polotovarů

Těžební průmysl je odvětví průmyslu, které se týká hlavně těžby (dobývání) přírodních zdrojů z povrchu planety. Jedná se tedy o odvětví lidské činností, jež čerpá zdroje pocházející z prostředí neživé pozemské přírody. Oblasti na těžbu surovin se pak nazývají lomy, doly, ropné vrty apod. Existují i zvláštní případy těžby, např. těžba soli odpařováním mořské vody. Těžební průmysl se zaměřuje převážně na dobývání surovin a v některých případech na prvotní úpravu jako například na drcení kameniva, či čištění, ale také může obsahovat fyzikálně-chemické procesy, které mohou zvyšovat obsah požadované látky. Nejčastěji je těžební činnost spojena s povrchovými či podpovrchovými těžebními centry, kde je přírodní zdroj získáván. Těžební centra jsou spojena s výskytem zdrojů, která jednotlivá centra získávají. Centra musí být napojena na dopravní infrastrukturu, aby se dala získávaná komodita odesílat do zpracovatelských závodů, či k dalšímu použití.

 

Těžba v hlubinných dolech Zahrnuje těžbu a dopravu vytěženého nerostu z dolu. Těží se v porubech, chodbách. V porubech pracují havíři s různými typy důlních strojů a dopravních zařízení (v těžních chodbách důlní dráha, v šachtách důlní výtahy). Těživo z dolu se dopravuje na povrch těžní jámou pomocí důlních výtahů, a to ve vozících, těžních klecích, nebo ve skipech. Suroviny jsou dále drceny, taveny, tříděny a rozváženy.

 

Těžba v lomech Doprava vytěženého materiálu po pásových dopravnících nebo těžkou technikou do úpravny na zpracování (drcení, mletí, plavení, třídění). Těží se v povrchových lomech v řezech. V případě uhlí může být poblíže dolů uhlí spalováno v (uhelných) tepelných elektrárnách či v teplárnách a přeměňováno na tepelnou či elektrickou energii.


Klíčová slova

těžební průmysl, těžba surovin, těžba v lomech, v dolech, polotovary, oceli, uhlí, kámen


 

 

 

 

Hledáme experty a konzultanty pro tutu karegorii

Výhoda:  Kontakt na odborníka přes danou problematiku přímo do Vaší firmy. Potencionální zákazník se obrací s dotazy na Vámi určenou osobu.

 

 

Zaregistrujte svou společnost:

 

+420 777 748 205

 

 

 

 

 

 17 Těžba a příprava surovin, materiálů a polotovarů

 • Ocel: Je to slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, které obsahují méně než 2,14% uhlíku.

   

  Výroba oceli: Vyrábí se metalurgickým procesem, při kterém se ze surového železa vyrobeného ve vysoké peci získává slitina železa s uhlíkem a dalšími chemickými prvky.

   

  Základní dělení:

  - nelegované oceli

  - nízko legované oceli

  - vysoce legované oceli

   

  Slitina: Jako takové je vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku.

  17 Ocel a další slitiny kovu
 • Kaolin: hornina, která se skládá z minerálu kaolinit a drobných křemenných zrn, která ovlivňují viskozitu materiálu.


  Charakteristické vlastnosti jsou:

  - žáruvzdornost

  - plasticita a vaznost


  Vznik kaolinu: Kaolin je reziduální nepřemístěná bělavá hornina sedimentárního původu. Vzniká zvětráváním či kaolinizací živcových hornin (granodiorit, ortorula, arkóza).

  0 Kaolin
 • Stavební kámen: slouží jako stavební materiál tam, kde je třeba docílit trvanlivosti stavby či estetiky. Kameny jsou opracovávány do tvarů, ve kterých budou plnit svoji funkci. Neopracované kameny či jen hrubě opracované kameny se nazývají lomařské výrobky.

  0 Stavební a dekorační kámen
 • Štěrkopísek: je hrubší než kopaný písek a má také dobrou soudržnost a pevnost po vyschnutí. Používá se jako přísada do betonů.

   

  Písky: písek je směs různých kamínků různého původu. Jeho hustota je závislá na vlhkosti v něm obsažené a pohybuje se přibližně od 1500 kg/m3 do 1700 kg/m3.

  0 Štěrkopísky a písky
 • Vápenec: Křemičitý písek neboli sklářský písek je písek, který je složen výhradně z kamínků a zrn sklárnách k výrobě skla.

   

  Dolomity: jsou jedním z horských masivů Italských Alp. Rozkládá se v severní části Itálie, na východ od Bolzanské kotliny. Pohoří nemá jednolitý hřeben, skládá se z mnoha menších, často velmi rozličných horských skupin. Oblast charakterizují typické dolomitické prvky jako stolový povrch některých masivů, srázné stěny, věžovité vrcholy, rozeklané skalní hřebeny a takřka bizarní tvary některých štítů.

  0 Vápenec a dolomit
 • Cihlářské zeminy: jsou jemnozrnné suroviny. Vznikly zvětráváním vyvřelých hornin žula, čediče.

   

  Cihlářská hlína: je to druh hlíny mastného vzhledu a žluté až žlutočervené barvy. Používá se na výrobu cihel, pálených i nepálených.

   

  Cihlářské jíly: jsou jemnější něž hlíny, obsah jíloviny je vyšší něž 50%, obsah příměsí je menší. Přidávají se do surovinové směsi pro zlepšení tvárlivosti.

   

  Jílovce a jílové břidlice: vyznačují se vrstevnatou strukturou, mají velkou pevnost, vyžadují tudíž dostatečné umletí.

  0 Cihlářské suroviny
 • Jíl je usazená hornina nezpevněná složená z hmoty tvořené jílovými minerály a dalšími příměsemi, s velikostí jednotlivých zrn pod 2 μm. Hornina má různou barvu závislou na obsahu příměsí.


  Bentonit je hornina vznikající zvětráváním mateční horniny z čediče. Má vysoký obsah jílových minerálů, je to tvárná hornina. Při styku s vodou intenzivně bobtná.

  0 Jíly a bentonity
 • Černé uhlí: jedná se o hořlavou surovinu. Černé uhlí obsahuje 74 - 91% uhlíku, s nárůstem obsahu uhlíku současně dochází k poklesu prachové složky. Každé uhlí obsahuje nespalitelné a spalitelné minerální složky o různém zastoupení v závislosti na typu. Mezi nejvýznamnější patří vodík 3%, dusík a kyslík 3%, síra 0,5 až 1,25% a malé procento vody.

  Obsah uhlíku je pak přímo závislý na době, kdy uhlí vznikalo. Starší uhlí procházelo prouhelňováním déle, takže obsah uhlíku je vyšší než u uhlí mladšího. Tato vlastnost má hlavní vliv na výhřevnost - uhlíkem bohatší černé uhlí ji má vyšší.


  Hnědé uhlí: méně kvalitní uhlí oproti černému, používá se především jako palivo. Kromě uhlíku obsahuje velké množství příměsí různých popelovin a síry ale také mnoho vody.


  Lignit: nejmladší a nejméně karbonizované hnědé uhlí. Lignit je pojmenování jednoho z druhů uhlí. Jedná se o druh podřadnější kvality, který je využíván především jako palivo. Má vlastnosti podobné černému uhlí, ale je mladší a obsahuje příměsi (popel, síra) a vodu ve velkém množství. Lignit je nejmladším druhem uhlí. Kvalita se může výrazně lišit podle lokality, stáří a geologických podmínek. Jedná se o jeden z nejdůležitějších zdrojů pro výrobu energie, zvláště v evropské oblasti.

  0 Černé uhlí, hnědé uhlí a lignit
 • Ropa se tvoří geochemickými procesy z matečných hornin. Tvoří se neustále, ale v geologickém čase v rozmezí několika miliónů nebo desítek miliónů let. Z hlediska lidského se tudíž jedná o neobnovitelný zdroj.


  Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Hlavní složkou je methan. Díky tomu, že obsahuje především metan má v porovnání s ostatními fosilními palivy při spalovaní nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Je považován za ekologické palivo. Zemní plyn nezapáchá. Teplota plamene 1957.

  0 Ropa a zemní plyn
 • Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin (zbytkové jámy po povrchové těžbě uhlí, výsypky, vytěžené pískovny, kamenolomy, pinky). Výsledkem rekultivace může být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování rekreačního zázemí městských aglomerací nebo záměrný vznik „nové divočiny“.

   

  Sanace znamená přijetí opatření k nápravě škod způsobených lidskou činností na krajině nebo majetku. Sanace je samotné odstranění příčin a následků způsobených škod. Nápravná opatření učiněná v krajině jsou revitalizace a rekultivace.

   

  0 Rekultivace, sanace a obnova přírody po těžběVidea:

 

Zajímavosti:

Těžba cihlařské suroviny v celosvětovém měřítku (m3) Vlastnosti hnědého uhlí
   
                         Těžba jílu a bentonitu                                 Těžba kaolinu ve světě
   
                      Těžba stavebního kamene                                       Složení ropy
   
                         Těžba kaolinu                                    Těžba hnědého uhlí 
   

                         Těžba štěrku a písku 

                                         Těžba vápence
   
                                   

 i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2024 Insion