Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Výrobky a služby kategorie i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Výrobky a služby kategorie

Výrobky a služby kategorieNezveřejňují se úplné informace. Doporučujeme profily zaregistrovaných společností!

 


 

Zaregistrujte se také!

 

1 měsíc ZDARMA

 

 

Registrací do portálu i-TES rozšíříte své možnosti inzerce výrobků a služeb, čímž zvýšíte návštěvnost profilu společnosti a dostanete se tak na přední strany vyhledávačů Seznam i Google.

 

 


 

 

 

 

Výrobky a služby kategorie Klínové úvazky


 

Výroba pásových, hřeblových a speciálních dopravníků včetně prodeje převodovek a motorů. Nabízíme také válečkové tratě a technologické linky, včetně příslušenství a náhradních dílů. Poskytujeme také služby v oblasti třískového obrábění kovů.

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Obchodní jméno:

Sídlo:
Česká republika
Právní forma:
IČ:
DIČ: Registrovat společnost >>>
Spisová značka: Registrovat společnost >>>
Datum vzniku: Registrovat společnost >>>
Webová stránka: Registrovat společnost >>>

 

 

Klínový úvazek je určen pro zavěšení dopravní nádoby vícelanového těžního stroje a po přepočtu nosnosti je možné tento základní typ použít i u jednolanového stroje. Je vhodný jako náhrada dožívajících úvazků typu Schönfeld nebo Droste, proto je vyráběn a dodáván ve velikostní řadě těchto úvazků.

 

Lano je svíráno v samosvorném klínu mezi lištami a srdcem. Po zatažení lana do svěru se poloha srdce pojistí maticemi šroubu a upevní kontrolní svorka.

 

Nové technické řešení zadávané do oběhu pod typovým označením AD spočívá v kombinaci konstrukčního provedení nosné drážky a čepů u postranic výrobku, čímž se dosahuje vyšší jakost strojního provedení výrobku – přesnější výroba a tím souměrnější rozložení zátěžových sil na nosné díly úvazku. Jednotlivé hlavní díly jsou uvedeny na obrázku : postranice (1) je základním nosným dílem, na který je přenášeno svěrné zatížení na jedné straně přes lištu (2) a čepy, na druhé straně přes lištu (3) s  drážkou. Lišta (4) přenáší nosnou sílu od závěsného čepu (9) přes kloubové pouzdro (5) na postranici (1) rovněž přes drážku. Zajištění čepů (7) je klíny, srdce (6) je pojištěno šroubem přes talířovou pružinu a  lišty (3) a (4) jsou v postranici staženy šrouby se zajištěním ohýbanou podložkou – v druhém provedení lišta (4) šrouby se zápustnou hlavou. Lano z úvazku je vyvedeno uchycením konce (8) s předepsanou kontrolní svorkou (10). Ze svěru se srdce vyráží klínem (11). Výrobek je označen štítkem a kontrolními ryskami.

 

Bezpečnost: Výrobek splňuje požadavky vyhlášek č. 22/1989 Sb. ČBÚ a zejména č.415/2003 Sb., § 39 úvaze.

 • bezpečnost min. 7-násobnou proti max. statickému zatížení pro vícelanové těžní stroje (pro užití u jednolanových těžních strojů s předepsanou bezpečností 10-násobnou je nutno typovou nosnost základního typu přepočítat koeficientem 0,7. nebo objednat úvazek „na míru“)
 • jistota proti vytažení lana ze svěru klínového úvazku min. 1,2-násobná
 • konec lana nad poslední svorkou min. 150 mm
 • nejmenší R ohybu lana na srdcovce ne menší než 4-násobek jm. průměru lana
 • hlavní části úvazku jsou označeny shodným evidenčním číslem
 • nosné části úvazku mají atest materiálu
 • úvazek je opatřen speciální povrchovou úpravou mimo funkční části
 • úvazek je doplněn vyrážecím klínem srdce
 • úvazek je opatřen kontrol. ryskami : základní ryska na srdci musí být mezi ryskami 1 a 2 na postranici a výrobním štítkem s údaji : výrobce, typ, nosnost, data výroby, Ø lana a závěs. čepu, ev.číslo uživatele
 • na každém výrobku je provedena zkouška (zkratku lana ke zkoušce zajistí zákazník)
 • zkušebním zatížením o 25% vyšším, než povolené statické (nosnost)
 • zkušební doba je min. 20 minut
 • po zkoušce je provedena demontáž a kontrola nosných součástí
 • protokol o zkoušce tvoří součást osvědčení o jakosti výrobku.

Na požádání provede výrobce nedestruktivní kontrolu dle § 64 (4) vyhlášky č. 415/2003 Sb.

 

Dodávka: Výrobek se dodává opatřen ochranným povrchovým zinkováním a nátěrem, funkční plochy jsou chráněny konzervačním olejem. K výrobku patří 2 vyrážecí klíny srdce, pro sadu 4 úvazků pak i montážní přípravek. Součástí dodávky je průvodní dokumentace : sestavný výkres, návod pro obsluhu, soupis náhradních dílů a osvědčení výrobce, doložené atesty materiálů, zkušebními protokoly a statickým výpočtem. Na objednání je možno dle požadavku dodat i závěsné čepy. (9) se zajištěním.

 

Montáž: Montáž musí provádět jen zkušení a poučení pracovníci, určení k těmto pracem vedením organizace. Konec lana v úvazku musí být povrchově odmaštěn technickým benzínem, rovněž dosedací plochy lana v úvazku musí být čisté – bez nátěru, rzi, odmaštěny. Po provléknutí konce lana úvazkem se do smyčky lana vloží srdce a zatáhne do kontaktu s lanem. Po zatažení lana do svěru je úvazek nosný, poloha srdce se pojistí dotažením matic šroubu. Vyčnívající konec lana se opatří bandáží, uchytí ve třmenu na horní straně úvazku a odchýlí, aby se lana nedotýkala a na lano upevní kontrolní svorka, umístěna o 5 až 10 násobek jmenovitého průměru lana nad úvazkem. Vzdálenost mezi úvazkem a svorkou musí být změřena a zapsána do Knihy o jízdě na laně. Úvazek k montáži musí být kompletně sestaven, je nutno provést kontrolu dotažení klínů čepů a šroubů. Závěsný čep se po montáži zajistit pojišťovacím čepem.

 

Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 18 měsíců ode dne nasazení do provozu, nejvýše však 24 měsíců od dodání. Nedodržením pokynů v návodu k používání záruka výrobku pomíjí. Doporučená provozní životnost je 10let.

 

Ostatní: Výrobek může být po dohodě s výrobcem upraven dle požadavku odběratele.


Zdroj dat
http://www.se-mi.cz/vyrobni-program/zarizeni-pro-doly/vertikalni-doprava/klinove-uvazky/


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | info@i-tes.com | http://www.i-tes.com


 © 2006-2018 Insion